logotip imes maresme

Avís legal

 1. Aquest avís i informació legals (d’ara endavant, l’”Avís Legal”) regula l’ús del servei del web d’Internet  www.imesmaresme.com/ (d’ara endavant, “el Web”) que MARESME ESTUDIS PROFESSIONALS SL (d’ara endavant, “iMES”) posen a disposició dels usuaris d’Internet.

iMES, amb domicili social al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1, 08320 El Masnou, Barcelona, Espanya; amb CIF número B10972750 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 48447, Foli 132, Full B 584179, Inscripció 1.

La utilització del Web atribueix la condició d’usuari del Web (d’ara endavant, l’”Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per iMES a el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització dels serveis esmentats, l’Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Així mateix, la utilització de la Web està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions, posats en coneixement de l’Usuari per iMES que substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal.

 1. OBJECTE 

A través del Web, iMES facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d’ara endavant, els “Serveis”) posats a disposició per iMES o per tercers.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web.

La prestació dels serveis, per part de iMES, té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant això, alguns dels Serveis subministrats per iMES o per tercers a través del Web estan subjectes al pagament d’un preu en la forma que es determini a les corresponents Condicions Particulars.

3.2. Registre d’usuari

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. No obstant això, iMES condiciona la utilització d’alguns dels Serveis a l’emplenament previ del registre d’Usuari corresponent. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al mateix servei oa les Condicions Particulars que el regulin.

3.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a iMES permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a iMES o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Menors d’edat.

Per fer ús dels serveis els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis concrets als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com que Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa als Usuaris que hi ha mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són de especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

3.5. Obligació de fer un ús correcte de la web i dels serveis.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d’ iMES, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • de qualsevol forma sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic ;
 • indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;
 • indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • estigui protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(k) de qualsevol manera menyscabi el crèdit d’ iMES o de tercers;

(l) infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;

(m) constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

(n) incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) d’ iMES o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats a aquests equips informàtics;

(o) provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal del Servei;

(p) contingui etiquetes HTML diferents d’aquelles expressament autoritzades per iMES.

3.6. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.

De conformitat amb el que disposa la clàusula 3.5, l’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones , tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments dús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i lordre públic, i, en particular, es compromet a abstenirse de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;

(b) suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’iMES o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

3.7. Ús dels Serveis oferts a la Web de conformitat amb la Política Anti-Spamming d’iMES

L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:

(i) demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

(iv) utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades als apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a iMES remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: info@imesmaresme.com .

3.8. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines de la web i als serveis.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la Web (d’ara endavant, l’”Hiperenllaç”) hauran de complir les condicions següents:

(a) l’Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina web o pàgina d’inici del Web, però no podrà reproduir-les de cap manera;

(b) no es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web;

(c) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre iMES, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del Web i els serveis subministrats;

(d) no es declararà ni es donarà a entendre que iMES ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableix l’Hiperenllaç;

(e) excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a iMES;

(f) la pàgina web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre iMES i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de iMES dels seus continguts o serveis.

 1. NO LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Web són propietat de iMES o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la Web i/o als Serveis atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les marques esmentades , noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de iMES o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la Web i dels Serveis.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la web i dels serveis

5.1.1. Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

iMES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, iMES advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis. iMES tampoc garanteix la utilitat del Web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen la Web oa aquelles des de les quals es presten els Serveis.

iMES EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, A LA FALIBILITAT DE LA WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, A les DEFALLES EN L’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DE LA WEB O A DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS.

5.1.2. Privadesa i seguretat en la utilització de la Web i dels Serveis.

iMES no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del Web i dels Serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Web i dels Serveis.

iMES EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE’S AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORIZATS DE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’US QUE ELS USUARIS FAN DE LA WEB I DELS SERVEIS.

5.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts

5.2.1. Qualitat. 

iMES no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

iMES EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC , FITXERS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.2.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

iMES no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts.

iMES EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS, I EN PARTICULAR,ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, PELS DANYS I PERJUDICIS QUE ES PUGUIN DEURE A:

(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I LES BONES COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES, DELS DRETS DE PROPIETAT I DE TOTA ALTRA NATURA PERTANYENTS A TERCERS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS ALS CONTINGUTS;

(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA TRANSMISSIÓ, DIFUSIÓ, EMMAGATZEMATGE, POSADA A DISPOSICIÓ, RECEPCIÓ, OBTENCIÓ O ACCÉS AlS CONTINGUTS;

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS;

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS CONTINGUTS;

(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS A TRAVÉS D’O AMB MOTIU DE L’ACCÉS ALS CONTINGUTS;

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, POSATS A DISPOSICIÓ O D’ALTRA FORMA TRANSMESOS O LLOCS A DISPOSICIÓ, REBUTS, OBTINGUTS O ALS QUALS S’HAGI ACCEDIT A LA WEB O DELS SERVEIS.

5.2.3. Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat.

iMES no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

iMES EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS.

5.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis prestats per tercers a través del web

5.3.1. Qualitat.

iMES no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els serveis prestats per tercers a través del web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

iMES EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D’ALTRES ELEMENTS LESIUS EN ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, FITXERS ELECTRÒNICS O FITXERS DELS USUARIS.

5.3.2. Licitud, fiabilitat i utilitat.

iMES no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través del web.

iMES EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURA QUE ES PUGUIN DEURE ALS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, PELS DANYS QUE ES PUGUIN DEURE A:

(A) L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI, LA MORAL I LES BONES COSTUMS GENERALMENT ACCEPTADES O L’ORDRE PÚBLIC COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS EL WEB;

(B) LA INFRACCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, DELS SECRETS EMPRESARIALS, DE COMPROMISOS CONTRACTUALS DE QUALSEVOL CLASSE, DELS DRETS A L’HONOR, A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR I A LA IMATGE DE LES PERSONES I DE TOTA ALTRA NATURA PERTANYENTS A UN TERCER COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS LA WEB;

(C) LA REALITZACIÓ D’ACTES DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT IL·LÍCITA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER TERCERS A TRAVÉS LA WEB;

(D) LA FALTA DE VERACITAT, EXACTITUD, EXHAUSTIVITAT, PERTINÈNCIA I/O ACTUALITAT DELS CONTINGUTS TRANSMESOS, DIFOSOS, EMMAGATZEMATS, REBUTS, OBTINGUTS, POSATS A DISPOSICIÓ O ACCESSIBLES MITJANÇANT ELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS;

(E) LA INADEQUACIÓ PER A QUALSEVOL CLASSE DE PROPÒSIT DE I LA DEFRAUDACIÓ DE LES EXPECTATIVES GENERADES PELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS EL WEB;

(F) L’INCOMPLIMENT, RETARD EN EL COMPLIMENT, COMPLIMENT DEFECTUÓS O TERMINACIÓ PER QUALSEVOL CAUSA DE LES OBLIGACIONS CONTRETES PER TERCERS I CONTRACTES REALITZATS AMB TERCERS EN RELACIÓ AMB O AMB MOTIU DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A TRAVÉS DEL WEB;

(G) ELS VICIS I DEFECTES DE TOTA CLASSE DELS SERVEIS PRESTATS PER TERCERS A TRAVÉS DEL WEB.

5.4. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora de la web

La Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers (d’ara endavant , “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la Web té per únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, per la qual cosa iMES no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet els continguts dels quals puguin resultar il·lícits , contraris a la moral o als bons costums o considerats inadequats per altres motius. En cas que un usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment previst a la clàusula setena del present Avís legal.

iMES no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els Llocs Enllaçats.

iMES NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE ES PUGUIN DEURE A:

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS;

(B) EL MANTENIMENT DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS, EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;

(C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ, CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS;

(D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DE LA INFORMACIÓ CONTINGUTS I SERVEIS EXISTENTS EN ELS LLOCS ENLLAÇATS, EN ELS MATEIXOS TERMES I AMB EL MATEIX ABAST DISPOSAT EN LA CONDICIÓ GENERAL 5.2 I 5.3 RESPECTE DELS CONTINGUTS I TERCERS A TRAVÉS DE LA WEB.

5.5. Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, dels serveis i dels continguts pels usuaris.

iMES no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Web, dels Serveis i dels Continguts. En particular, iMES no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les Condicions Particulars que siguin aplicables, ni que ho facin de forma diligent i prudent. iMES tampoc no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

iMES EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES POGUESSIN DEURE A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS CONTINGUTS PER PART DELS USUARIS O QUE ES PUGUIN DEURE A LA FALTA DE VERACITAT, VIGÈNCIA, EXHAUSTIVITAT I/O AUTENTICITAT DE LA INFORMACIÓ QUE ELS USUARIS PROPORCIONEN A ALTRES USUARIS SOBRE SÍ MATEIXOS I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE ES PUGUIN DEURE A LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT D’UN TERCER EFECTUADA PER UN USUARI EN QUALSEVOL TIPUS DE COMUNICACIÓ REALITZADA A TRAVÉS DE LA WEB.

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del Web, i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a iMES en què es continguin els següents extrems:

(a) dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme a la Web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;

(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la dita activitat;

(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d’aquesta;

(e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 1. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, les “Notificacions”) per part de l’Usuari a iMES es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d’Atenció a l’Usuari d’alguna de les formes següents:

(a) Enviament per correu postal a la següent adreça: c/ Mossèn Jacint Verdaguer nº1, 08320, Barcelona.

(b) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon: 604 910 914

(c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@imesmaresme.com.

Totes les Notificacions per part de iMES a l’Usuari es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin d’alguna de les maneres següents:

(1) Enviament per correu postal al domicili de l’Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement d’iMES;

(2) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies de les quals l’Usuari disposa o pugui disposar com a part de qualsevol altre servei que iMES presti a l’Usuari;

(3) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon de l’usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de iMES;

(4) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels serveis per part de iMES a l’usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï iMES a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i mitjançant els mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a iMES tots els canvis relatius a les dades de notificació.

 1. RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

iMES podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin el que estableix aquest Avís Legal.

 1. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del web té en principi una durada indefinida. iMES, no obstant, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Web i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat sobre això a les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, iMES advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Web i dels altres serveis.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyol