logotip imes maresme

Política de qualitat

La Direcció d’iMES promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d’acord amb la norma de referència UNE-EN-ISO 9001/2015, per poder respondre a les necessitats dels nostres clients ( els usuaris de la formació).

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents:

 • La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els valors dels Centres.
 • El compliment dels requisits, de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una prioritat del nostre servei.
 • L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
 • La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió dels Centres la formació continuada del professorat.
 • Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
 • Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà dels Centres per afavorir la millora contínua a tots els nivells d’Stucom.
 • L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
 • Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. S’entén l’avaluació com un mitjà imprescindible per garantir la qualitat de formació dels alumnes.
 • Orientació i atenció individualitzada per part dels professors a aquells alumnes que ho necessiten, amb una dedicació complementària fora de l’horari escolar.
 • Activitats extraescolars que vagin més enllà de l’activitat docent, com poden ser les visites culturals, conferències, activitats esportives, intercanvis amb altres països de la Unió Europea (projecte Sòcrates, etc)
 • Fer ús de les noves tecnologies (TIC) com a eina docent, per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Utilitzar l’anglès com a llengua complementària en matèries del currículum de batxillerat i cicles formatius, de cara a potenciar el coneixement i l’ús d’una tercera llengua en l’àmbit específic de cada matèria.
 • Potenciar el projecte d’escola sostenible i sensibilitzada amb el medi ambient, com a model a seguir, millorant la gestió i producció de residus.
 • La Direcció es compromet a:
  • Potenciar la sensibilització de tot el personal envers la satisfacció del client a través del compliment dels seus requisits i necessitats, així com els requisits legals i reglamentaris.
  • Proporcionar els recursos necessaris per a la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat.
  • Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el seguiment i revisar-los en els casos necessaris.
  • Divulgar la política de qualitat a tot el personal dels Centres.
  • Fer un esforç per implantar l’ús i aplicació de les noves tecnologies, amb el disseny d’un Pla per a l’aprenentatge i el coneixement.
  • Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport dels Centres.
  • Potenciar les relacions internacionals.
  • Impulsar a tots els nivells l’estratègia dels Centres. Les línies estratègiques es basen en:
   • En la millora de la qualitat de la formació per aconseguir un millor rendiment de l’alumne.
   • La reducció de l’absentisme i abandonament escolar.
   • La convivència responsable.
   • Ser referent en inserció laboral i serveis a les empreses.
   • Oferir altres modalitats d’aprenentatges competitives.
   • La transformació del model pedagògic, metodològic i tecnològic.
   • Assegurar una comunicació efectiva.
   • Fomentar una gestió innovadora.
   • Direcció General